นโยบายความเป็นส่วนตัว

1) หลักการ

  “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

  การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C นี้ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ฉบับนี้

2) คำนิยาม

การให้บริการตามแบบ B2C

  การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ ที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” กำหนด)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ lifeenricheracademy.com

ข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ใช้บริการ

  หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ หรือผู้ใช้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

ระบบการให้บริการ

  หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ดังนี้ (ก)lifeenricheracademy.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ตามที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” กำหนด

3) ขอบเขต

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

  ทั้งนี้ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” โดย “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

  เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลไปตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และจนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

  ● การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”

โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” นี้

4) วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

  นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5. ของนโยบายนี้ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ

  ● เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ
  ● เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติ
      เกี่ยวกับบริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ
      แก่ผู้ใช้บริการ
  ● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ
      (interest-based advertising)
  ● เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ Lifest ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ
  ● เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้
      หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม

5) ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
  ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
  ● เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
  ● เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ
  ● เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม
  ● เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อจัดอันดับคะแนนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต

ประเภทข้อมูล ข้อมูล Reward point

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลคะแนน (Reward Point) ของผู้ใช้บริการ และสามารถนำไปร่วมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” นำเสนอในอนาคต

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey monkey

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ

6) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้

  โดยจะเก็บรวมรวมข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการฯ เขียนมาในกระดานสนทนาซึ่งอาจจะรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ ข้อมูลชีวภาพ (ใบหน้า) เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน
  ● เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)

ประเภทข้อมูล ข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา

  วัตถุประสงค์
  ● เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ

7) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

  “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้

  ● ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ
      หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี
      หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”
  ● ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” อาทิ Amazon Web Services หรือ Google cloud platform หรือ Google Analytic หรือ
      Twitter หรือ Linkedin หรือ Survey monkey เป็นต้น
  ● ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  ● ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” แจ้งให้ทราบ

8) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  8.1 “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

  8.2 “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  8.3 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

9) การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น

  เนื้อหา และแอปพลิเคชันในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมไปถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้ระบบของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ซึ่งข้อมูลที่พวกเก็บรวบรวมอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้ใช้บริการ

  หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ใช้งานคุกกี้ต่างๆดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ lifeenricheracademy.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

  “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ lifeenricheracademy.com เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการของ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” ที่ต้องการได้สะดวกขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

  Lifest ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ lifeenricheracademy.com รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วยวิธีจัดการ

สำหรับผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอก (บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”)

  หากท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้จากส่วนด้านล่าง ของเว็บไซต์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10) การรับรอง

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้

11) สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น

  11.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)

  11.2 สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับข้อมูลหรือสำเนาข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

  11.3 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

  11.4 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  11.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้

    1. ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

    2. เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

    3. เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านตาม ข้อ 5.3 และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ตามกฎหมาย

    4. เมื่อข้อมูลของท่านได้ถูกเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    5. ท่านสามารถร้องขอเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดหรือปิดบัญชีได้ที่ หน้าปิดปัญชี

  11.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

    1. เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ

    2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

    3. เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิ
     เรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

    4. เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างพิสูจน์คำขอคัดค้านของท่านตามข้อ 11.3 เพื่อดูว่าบริษัทมีอำนาจตามกฎหมายให้ปฏิเสธคำคัดค้านของท่านได้หรือไม

  11.7 ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

  11.8 สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  11.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

12) มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

  12.1 Lifest ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  12.2 Lifest จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

13) การติดต่อกับ “ไลฟ์ เอนริชเชอร์”

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

บริษัท ไลฟ์ เอนริชเชอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-017-2758 “ไลฟ์ เอนริชเชอร์” lifeenricheracademy.com